Khoshwakht
@shazebk48


ﻣﻮﺳﻢ ﺟﻮ ﺫﺭﺍ ﺳﺎ ﺳﺮﺩ ﮨﻮﺍ ﭘﮭﺮ ﻭﮨﯽ ﭘﺮﺍﻧﺎ ﺩﺭﺩ ﮨﻮﺍ 😉😎

Images by Khoshwakht (@shazebk48)